حزب الحركة الوطنية التركمانية
Türkmen Milli Hareket Partisi
Suriye Türkmen Siyasetinin Çıkış Yolunda Bir Kaç Öneri
Tarih : 2014-02-25 / Yazar : Tarık Sulo Cevizci


Giriş

      Suriye modern siyasi tarihinde, Baas dışında siyaset yapma şansı tanınmadığı için, 2011 halk ayaklanması ile birlikte yılların siyasetleşme özlemi çeken Suriye halkını, ilk fırsatta pıtrak yayılması misali siyasi teşkilatlar ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler, Suriye Türkmenlerini de etkilemiştir. Ancak Suriye Türkleri'nin siyasi hayatını çok yakın bir tarihe dayanması ile birlikte siyasi tecürbesizlik ve geleceği iyi okuyamaması, Suriye Türklerine çok ağıra mal olmuştur.  Bu siyasallaşma, Türkmenler için adeta ölüm kalım meselesi haline almıştır. Duygusal ve yufka yürekli olan Suriye Türkleri, mazlum gördüğü Suriye halkından yana tavır alması ve Esat'a düşman görmesi, kendisini kendine ait olmayan bir kavganın en ateşli tarafı olma haline getirmiştir. Böylece Türkmen siyasileri, Türkmen siyasetinide yumurtaları tek bir sepete koymuştur. Halbuki siyasiler yumurtaları tek bir sepet yerine başka sepetlere koysalar, Türkmenler için daha real ve gerçekçi bir hareket olacaktı. Türkmenlerin zayıf ve fakir olmasından dolayı Türkmen varlığı herhangi bir kırılmayı kabul etmeyecek olması hesabıyla Türkmen kaderini tek bir şansa bırakmak akıl karı değildi.  Ancak ölen ve olana çare olmadığı için, Türkmenleri bu hangameden nasıl, en az kayıp ve zararla çıkmanın yollarına bakmak lazım. Kısa bir ömrü olan Türkmen siyasetinin başarısız olduğunu ve nedenlerini bir yazımda sırasıyla, Türkmen siyasetçilerinin ve kurumlarının siyasi bencillikleri, aynı merkezlerden ayrı ayrı desteklenip bölünmeleri, lider çıkaramamaları, Türkmen siyasetçilerinin ve kurumlarının arasında güven kaybı, Türkmen kurumlarının kurumlaşamamsı ve tabana inememesi, Türkmen siyasetçilerinin ve kurumlarının deneyimsiz ve teşkilat geçmişinin olmayışı gibi başlıklar altında izah etmiştim. Bu yazımda yukarıda bahsi geçen ve geçmeyen Türkmenler nezdindeki sorunlara çözüm üretmek ve Türkmen siyasetini kurtararak Türkmen varlığını korumak ve temin altına alma yolunda bir kaç çözüm önerisi takdim edeceğim. 

1- Partileşeme: 
     Partiler siyasi hayatın örgütlü ve kurumsal şekilde yapılmasının adıdır. Parti kültürü ve anlayışı, siyaset yapan toplulukların neyi nasıl yapacağı açık olan, disiplin içerisinde ve yönetim hiyerarşisinde neyin neye bağlı olduğu ve kimin ne sorumlulukların ve yetkiler aldığı belli olan bir çalışma şeklidir. Bu yetki ve sorumluluklar, belli bir mekanizmaya bağlı olup dentim altına alınarak çalışma kuralları dışına çıkmaya müsaade etmeyerek grubun ve ideolojinin istismar edilmeden çalışma akdi içerisinde belirlenen kitlelerin ve ideolojinin hedefleri ve maksatları gerçekleştirmek üzere kurulmuş bir çalışma halidir.  2011 Mart Suriye halk isyanı başlayana kadar Suriye Türkmenleri, Baas partisinin ve Esat ailesinin değişik işkence ve zulmüne maruz kalarak siyasi hayattan tecrit edilmiş ve siyasetten mahrum bırakılmıştır. Bu mezkur olay yaşanana kadar Suriye Türkmenleri, bir siyasi ya da parti deneyeminden yoksun idiler. Suriye Türkmenleri adına yapılan herhangi bir siyasi faaliyet ya da toplumsal çalışma, Esat'ın Türk unsuruna negatif ve düşmansı yaklaşımından dolayı mümkün değildi. Ayrıca üretim hatası diyeceğimiz anlamda Türkmen kökenli bazı siyaset adamları ülke dışında hasbelkader olmuştur. Ancak bu şahısların bazıları Türkmen siyasetine karşı çıktığı gibi bazılarında Türkmen adına siyaset yapmayı kabül etmemiştir. Bu ahval ve şerait altında Türkmenler siyaset, teşkilat ve parti kültüründen ve anlayışından yoksun ve uzak kalmışlardır. Bu gelenekten ve kültürden yoksun olan Türkmenler, 2011 Mart ayaklanması yaşandığında, Türkmenlerin yoğunlukta olduğu yerlerde zamanla bir otorite boşluğu oluşması ve Devrimi destekleyen ülkelerin rejime muhatap sayılacak bir kimseleri arayışı yüzünden ortaya tabela muhalefeti çıkıp ülkenin yeniden şekillenmesinde ve inşa edilmesinde, Esat gitmeden daha ülkeyi bölüşmeye başlayan ve kendisini bir muhatap gibi sunması ve Türkmenler adına hiç birşeyin söylenmemesi, Türkmen merkezli faaliyet yürüten aktivistleri rencide etmiş ve Türkmen siyaseti yürütmeye sevketmiştir. Planlı ve programlı olmadan siyasi ve teşkilat tecrübesi olmayan Türkmen davasına sadık ve ihlaslı Türkmen aktivistleri bir araya gelerek Suriye Türkleri Platformu adında bir Türkmen siyasi oluşumu ilan etmişlerdir. Bu aktivistlerin siyasi deneyimi ve beraber bir disiplin içerisinde çalışma kültür olmadığı ve kurumlar tarafından muhatap kabül edilmeyip destek alamadığı için de ömrü uzun olmamış ve kendini yeni ve daha kapsamlı bir çalışma olan ve destek sözü alan Suriye Türkmen Birliğine çevirmiştir. Ancak bu çalışma da aynı sebeplerden dolayı bölünmüş ve yerine Suriye Demokratik Türkmen Hareketi ve Suriye Ulusal Türkmen Kitlesine bırakmıştır. Devrim, disiplinsiz, plansız ve programsız bir anlayışı olduğu için, hesap vermeyen, düzensiz ve kuralsız bir çalışma halinden dolayı kısa ömürlü bir reflektif bir durum olduğu için kısa süreli ve kısa vadeli hedefleri gerçekleştirmeye müsait ama uzun soluklu hedefleri gerçekleştirmek ve bir kitle yaratmak için elverişli olmayan bir çalışma şeklidir. Bir ideoloji yaratmak veya millet olma projesi gerçekleştirmek disiplinli, planlı ve programlı bir çalışma anlayışı içerisinde ancak yapılabilir. Bu şekilde yapılmanın adresi ise, siyasi partilerdir. Siyasi hayatın en doğal tazahürü olan partiler, Türkmen siyasetin zaman kaybedilmeden geçilmesi ve çağdaş bir parti anlayışı içerisinde, Türkmen dünyasına ve düşüncesine girmesi gerekiyor. Dağınık ve düzensiz bir çalışma yerine düzenli ve ahenkli bir çalışma olacak partili hayata geçilmelidir. Bu geçiş, kâh mevcut siyasi yapıların partilere dönüşmesi kâh yeni partiler kurularak yapılması şeklinde gerçekleşebilir. Bu partilerin birer çalışma akdi olan iç tüzüğü olacak ve bu tüzük içinde karar alma mekanizması, hedefleri ve hiyerarşik yapısı açık bir şekilde belirtilmelidir. Ayrıca hedeflerini gerçekleştirmek üzere ve Türkmen halkına yapacağı hizmet ve faydaları nasıl gerçekleştireceğini izah edecek parti program ve planlarını anlatan çalışmalar da dahil olacak bir şekilde meydana çıkmalıdır. Türkmen siyasi hayatında diğer bir olgu ise günümüz şartlarında, tek bir parti olarak değilde bir kaç parti olarak faaliyet göstermek tek partili olarak ortaya çıkmaktan daha avantajlıdır. İçinde bulunduğumuz şartlarda, değişik isimler ve gruplar içerisinde yer alarak Türkmen davasına ve hedeflerine hizmet emek noktasında daha faydalı olacaktır. Suriye siyasetinin şekillendiği ve yoluna devam ettiği anlayış tahsise dayalıdır. Her grup ve akıma tahsis edilmiş bir kota mevcuttür. Bu kotalar içerisinde Türkmenlere de bir kota verilmiştir. Bu kota beş aşağı beş yukarı sınırları bellidir ve Türkmenler haricinde hiç kimseye verilemez. Ancak bu kota genel Suriye siyasetini etkileyecek oranda değildir. Dolayısıyla Türkmen davasına ve hedeflerine hizmet edecek başka yollar aranmalıdır. Bu arayışlar, kâh ittifaklar kurularak olur kâh başka gruplar adına Türkmen siyasetçiler girdirmekle olabilir. Farklı fraksiyon ve gruplar adında ya da çatısı altında Türkmen siyastçilerini Suriye genel siyasetinin yapıldığı meclise ya da koalisyonuna, Türkmen sayısını artırarak genel Suriye siyasetinde güçlü bir Türkmen siyaseti oluşturmak zaruridir. Bu strateji, Türkmen siyasetinin ve temsiliyetini genel Suriye siyaseti nezdinde artırdığı gibi Türkmen halkı nezdinde de bütün akım ve fraksiyonları adres olacak ve Türkmen gücünün ve birikimli insanın kaybolmasını önlemiş olacaktır. Başka kimselere hizmet etme yerine Türkmenlere hizmet etmesinde istihdam edilecektir. Bu bağlamda teklifim, Türkmenlerin ana düşüncesi olan üç akımda, birer parti şemsiyesi altında toplayarak üç tarz Türkmen siyaseti olarak sunmaktır. Türkmen düşünce hayatını oluşturan, Türkçülük, İslamcılık ve Suriyecilik üç tarz düşüncesi çerçevesinde birer parti oluşturmak suretiyle Türkmen düşünce dünyasını azami ölçüde kapsamış olunacak ve Türkmen gücünün ve imkanının dağılması önlemiş ve tek bir noktaya odaklanması sağlanmış olacaktır. Zira bu üç tarz oluşumun nihai manada amaç ve hedefleri bir olup müşterek hedefleri gerçekleştirmek üzere metot, yöntem ve söylem farklılığı arz edebilcektir. Dağınık ve düzensiz bir yapıdan planlı, programlı ve disiplinli yapılar teşkil edilerek geçiş sağlanıp tüm Türkmenlerin siyasi ve ideolojik dünyasına hitap ederek hiç bir boşluk bırakmadan, Türkmenleri örgütlü ve teşkilatlı yapılara büründürerek Türkmen siyasetini kurtaracağı temennimdir.  

2- Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları Kurulması
     Sivil toplum örgütleri, medeni insanların toplum ihtiyaçlarını maddi bir çıkar beklemeden yerine getirmek için oluşturulmuş kuruluşlardır. Toplumun değişik ihtiyaçlarını yerine getirmek üzere kar gütmeyen, hizmet merkezli sivil toplum kuruluşları, biz Türk toplumun insanlık adına sunduğumuz en iyi hizmetlerin başında gelir. Kadim bir hizmet anlayışına sahip olan toplumumuz, siyasete ya da askeriyeye bulaşmadan bulunmuş olduğu yerlerde toplumalarda ihtiyaç duyulan konularda yardımcı olmak felsefesi ile yola çıkmıştır. Bu kuruluşlar, devletin yetersiz kaldığı ya da boş bıraktığı alanlarda hizmetler sunarak, medeni ve çağdaş bir toplum olma yolunda sivil insiyatifleri teşkil etmektedirler. Zamanla değişen yaşam koşulları ve ilerleyen devlet yönetme geleneği karşısında, toplum menfaatini gözetmek üzere oluşmuş kurumlar, bir sivil faaliyet olan siyasete de müdahil olmaya başlamıştır. Modern devlet anlayışının giderek zayıfladığı ve zamanla ülke ve devlet yönetimlerine yön veren ve ortak olan sivil toplum kuruluşları, çağdaş toplumların en belirgin özelliği olmuştur. Artık ülkeler ve devlet kurumları, belirli bir süreliğine seçimler ve tayinler yapılarak idare edilmekte yeterli gelmemeye başlamıştır. Hızlı gelişen dünyamızda ve akıl olmaz suratte yaşanan olayları takip etmek zorlaştığı için ve değişen şartlar ve çevre koşulları yüzünden politikalar ve stratejileri güncelliğini yitiriyor. Modern devlet sisteminin değişen koşullardan ve ilerleyen teknolojiden ülke ve devlet siyasetinin düzeni bozuluyor. Durumsallığa göre hareket etme ve halkın nabzını yakından takip etmek, modern siyasetin vazgeçilmezi olmuştur. Çağdaş toplumlarda ise, siyasete balans ayarı verme hali, en iyi şekilde sivil toplum örgütleri ile yapılmaktadır. Toplumun isteklerini ve tepkilerini güncel bir şekilde sunun sivil toplum kuruluşları, Türkmen siyaseti için de zaruri ve acil bir ihtiyaçtır. Ancak Suriye Türkmenleri, malum baskı ve tecritten dolayı Baas Suriye'sinde böyle bir toplumsal haktan ve faaliyetten uzun yıllar yoksun kalmıştır. Baas devletinde, Baas dışı herhangi bir toplumsal faaliyete izin verilmemektedi. Türkmen olmayan unsurlara bin bir zorlukla bu hak tanınır iken Türkmenlere asla böyle bir imkan tanınmamıştır. Dolayısıyla Türkmen toplumu, böyle bir kuruma ve hizmet anlayışına cahil kalmıştır. Bu yabancılık, 2011 Mart halk isyanı ile ortaya çıkan boşlukta, örgütlenmede zorluk çekildiği ve mesafe alınamadığı zamanla kendini bariz bir şekilde göstermiştir. Bu zorluklara rağmen, Türkmen toplumunun tüm alanlarını örgütlemek ve nihai manada Türkmen hedeflerinin gerçekleştirmek ve toplumun bütün katmanlarını, bu kutlu davanın bir parçası haline getirmek için önemli bir halk örgütlenmesidir. Sivil toplum kuruluşları, Türkmen toplumunun işi, düşüncesi ve bulunduğu ortam nazarı itibari ile bu davaya dahil etme ve insanların bu dava imkanları ve durumları ölçüsü ile katkı sağlayacak ve amacın gerçekleşmesinde paydaş haline getirecektir. Dolayısıyla Türkmen toplumunun günü ve geleceği bir takım dar çevrelere sıkıştırılmayacak ve tekeline bırakmadan herkesin gücü ve imkanı nisbetinde elini koyacak ve bu davayı layıkıyla olması gereken noktaya taşıyacaktır. Türkmen toplumunun bütün unsurlarının dahil olduğu ve bir toplum gibi hareket etmesini sağlayacak yapı, sivil toplum kuruluşlarıdır. Bu kuruluş ve örgütlerde daha fazla insanın, bu dava içine almış olunduğu gibi Türkmen halkının kaderi için sorumluluk paylaşımı olunacak ve görev verildiği üzere yetki ile daha geniş tabanlara yayılmış, bütünleşik bir Türkmen toplumu meydana getirecektir. Türkmen insanının dünyasında ve hayatında bütün alanları doldurulmuş ve Türkmen insanını çalışma içerisine yetki ve sorumluluk dahilinde paydaş kılınarak ideal bir çalışma ortamı sağlanmış olacaktır. Eğitim, sağlık, kültür, çalışma, hukuk, tarih, sosyal çalışmalar, düşünce kuruluşları ve nice toplumsal ihtiyaçlar ve faaliyetleri düzenleyecek, örgütleyecek ve yönelndirecek dernek, vakıf, merkezler, kurumlar ve sendikalar kurularak Türkmen insanın bütün alanlarını doldurcak çalışmalar yapılması, Türkmenlerin millet olma yolunda mesafe almasını sağlayacak ve adamlarını sağlamştıracaktır. Bu bağlamda sivil toplum kuruluşları, Türkmenlerin hayati derecede öneme sahip bir süreçten geçerken üzerine düşen görevi alması ve yerine getirmesi gerekiyor. Türkmen halkına bu tür kurum ve örgütlerin önemini ve gerekliliğini anlatmalı ve gerekli tavrı alınması sağlanmalıdır. Konumuz itibari ile Türkmen siyasetini kurtaracak ve yüksek seviyelere taşıması noktasında sivil toplum kuruluşlarına önemli derecede ihtiyaç duyulmaktadır. Bu süreçte sivil toplum kuruluşları mükellef oldukları sorumlukları yerine getirmelidirler. Modern devlet yapısındaki sivil toplum kuruluşları kurulmalı ve siyasi hayata dahil olmaları sağlanmalıdır. 

3- Bağımsız Siyasi Türkmen Şahsiyetlerini Siyasete Dahil Etmek
     Baas Suriye'sinde siyaset yapmak yalnızca Baas mensuplarına mahsus bir olaydır. Bu yapı içinde siyaset yapmak dışında başka bir çare yoktur. Bu ortamda Türkmenler için siyaset yapmak ise ateşten gömlek gibidir. Zira Baas ve Esat düşüncesi, Türklere karşı ciddi bir mücadele vermiş ve Türkleri kötülüğün başı olarak göstermişlerdir. Bu algı içinde Türkmen siyaseti yapmak mümkün değil ancak Baas içerisinde Türkmen siyasetine yakın olmadan Baas partisinin çizdiği sınırlar içerisinde siyaset yapma şansı yakalayan az sayıda Türkmen siyasetçi olmuştur. Ayrıca Suriye dışında Türkiye, Avrupa ve Arap ülkelerinde siyaset yapma şansı olan Türkmen şahsiyetleri de vardır. Bunlara ilaveten 2011 halk ayaklanmasıyla ortaya çıkan boşlukta bir yapı içine girmeden siyaset yapan Türkmen şahsiyetleri de olmuştur. Bu üç alanda siyaset yapmış ve yapan ama herhangi bir siyasi yapıya dahil olmadan çalışmalar yapan Türkmen şahsiyetleri de dikkati nazara alınmalıdır. Siyasi deneyimleri ve halk nezdinde çalışmaları olan kişilerin Türkmen siyaseti dışında tutulamaz. Türkmen siyasetini olgunlaştırmak ve kurtarmak istiyorsak, Türkmenler adına veya kökenli siyaset yapmış Türkmen şahsiyetlerini kazanmak gerekiyor. Bu süreçte, Türkmen halkına ve davasına hizmet edecek her türlü unsuru dikkate almak lazım, tarihi bir zaman diliminden geçen ülke ve Türkmenlerin kaderi bir gruba ya da belli bir ideolojinin tekeline bırakılmaz. Bu siyasete renk katan büyün şahsiyetler bu sürece dahil edilmelidir. 


4- Türkmen Siyasi Üst Çatısı Kurmak
     Suriye Türkmenlerin geç teşkilatlanmaları ve siyasileşmelerinden dolayı bir çok haktan ve imtiyaztandan yoksun kalmalarına neden olmuştur. Dünya siyaseti ve Suriye siyaseti, Türkmenler hususunda karşısında hatırı sayılır bir muhatap aramaktadır. Güçlü muhatap, güçlü kabul gördüğü gibi müzakerede konumu güçlü olacak ve hakları daha kolay tahsil edecektir. Ancak Türkmenler, bu güçlü muhataplık noktasında maalesef olması gerek yerde değiller. Tarihi bir süreçten geçen Suriye, biz Türkmenler için tarihi bir fırsat arz etmektedir. Eğer ki güçlü teşkilatlanma ve güçlü siyasi oluşumlar kururlursa, Türkmenler için yüzyıllık kayıp telafi edilecek ve gelecek yüz yıl da teminat altına alınacaktır. Büyük bir fırsat oluşturan Suriye olayları, aynı zamanda büyük riskler de taşımaktadır. Bu tehlike mazallah, bin yıllık Türk varlığının Suriye topraklarınıdan silinmesi ve Türkmen halkı için göçle, sürgünle, yurdundan edilişle trajedik bir son bekleyecektir. Dolayısıyla güçlü teşkilat, güçlü irade, güçlü millet ve güçlü yapıların zaman geçilmeden kurulması zaruridir. Bu bağlamda güçlü yapıları için Türkmen siyasetini üst çatı altında toplayacak yapı önemi ortaya çıkıyor. Türkmen Siyasi Üst Çatısı,Türkmen siyasetini temsil edecek en üst yapıdır. Bu yapı, Türkmen partilerini, bağımsız Türkmen siyaset adamlarını ve sivil toplum kuruluşlarını kapsar ve oluşur. Zira bu yapı, partiler üstü bir yapıdır. Bu yapı, herhangi bir partinin siyasi, ekonomi, kültürel, askeri programını ve ideolojisini benimsemeden, Türkmenlerinin ana hedeflerini gerçekleştirmek için bütün güç ve imkanları tek bir hedefe yöneltmek ve odaklanmak üzere faaliyet gösterecektir. Bu yapının bütün hedefleri, planları, programları ve stratejileri genel kurulda istisna tutulmadan herkesin katılımıyla kararlaştırılır. Bu yapı, Türkmenlerin genel yapısını ilgilendiren ve sorunlarını tartşıldığı ve kararlaştırıldığı yerdir. Yıllık yapılan genel kurullarda her türlü öneri sunulur ve çıkan sonuç herkesi bağlar. Bu yapı özelliklede dış temsiliyeti ve muhataplığa göre, Türkmenler adına konuşacak, temsil edecek ve müzakere edecek ana yapı olacaktır.  Nitekim iç siyasete ve Türkmenlere özüne yönelik partiler ve sivil toplum kuruluşları, kendi öz parti plan ve programlarını tanıtabilir, uygulayabilir ve propagandası serbestçe yapabilir. Ancak Türkmenlerin dışında ve ötesinde sürdürülecek genel siyaset, plan ve programlar, bu üst yapı çerçevesinde belirlenecek ve buna bütün yapılar riayet edecektir. Bu yapı, siyasi bir yapı olduğu için, ağırlıklı bir şekilde siyasi organizasyonlardan oluşturulmalıdır. Siyasi organizasyonlar dışında serbest olarak faaliyet gösteren bağımsız şahsiyetlerin ve Türkmen halkına hizmet veren sivil toplum kuruluşların da yapıya dahil edilmelidir. Türkmen siyasetinin kişi ve tüzel kişiler tek bir çatı altında toplanarak Türkmen siyasetini kurtaracaktır. 


Sonuç
    Türkmenler onur ve özgürlük mücadelelerinde büyük bir yol ayrımındalar. Şimdiye kadar Türkmen siyaseti adına faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşlar, kendi imkan çerçevesinde Türkmen siyasetini bir yere kadar taşımışlar. Ancak bu yapılar,  zihniyetleri, mevcut imkan ve kadroları ile Türkmenleri siyaset noktasında temsil etmek hususunda devam edemeyecek ve başarılı olamayacaklardır. Türkmenler kendilerini doğru dürüst bir şekilde temsil edilmesini isterken Suriye meselesinin ilgilenenleri de Türkmenler hususunda güçlü bir muhatap aramaktadırlar. Türkmen siyasi teşkilatlarının genel hataları az çok belli olmuştur. Türkmenlerin hayrına bir şey yapmak isteniyor ise, Türkmenler arasında faaliyet gösteren şahıs ve grupları tek bir çatı altında toplamak gerekiyor. Bu yapı sadece birilerinin keyfine bırakılmadan partiler, sivil toplum kuruluşları ve bağımsız Türkmen şahsiyetlerini de içine alacak bir şekilde oluşturmalıdır. Türkmenler için faaliyet gösteren hiç bir yapı ve kişi dışarıda bırakılmadan güçlü bir muhatap ve teşkilatla Türkmenler ve dünya karşısına çıkıldığında, Türkmenkerin istekleri, tepkileri, beklentileri ve hassasiyetleri dikkate alınacaktır. Böylece bin yıllık varlık korunur gelecek yüz teminat altına alınacaktır. Aksi takdirde biz Türkmenler, bu topraklarda yaşamış ve yok olmuş milletler sınıfına giren bir topluluk olacağız. 


Somut Önerilerimiz
1- Türkmen düşünce hayatına ve konjonktüre uygun mevcut partileri şekillendirmek ve olmayanın yerine yenilerini kurumak. 

2- Hayatın her alanında faaliyet gösterecek Türkmen sivil toplum örgütleri kurmak ve Türkmen hayatının bütün organlarını örgütlemek ve gelecek için hazırlık yapacak yapıları kurmak. 

3- Türkmen siyasetinin bir gerçeği olan bağımsız Türkmen şahsiyetlerini Türkmen siyaseti içine dahil ederek imkanlarından ve birikimlerinden Türkmen siyaseti adına istifade etmek. 

4- Türkmenlerin üst çatısı olması için kurulan ve halen o ideayı dillendiren yapının, üst bir çatı olması için kurulmuş olsa da, öyle bir yapıdan yoksun olduğu için önerdiğimiz üst yapı çerçevesinde islah edilmeli, yukarıda bahsedilen çerçevede yeniden oluşturulmalıdır.  Olmaması durumunda baypas geçilerek Türkmen partileri, sivil toplum kuruluşlar ve Türkmen siyasetçileri ile yeni bir yapı kurma imkanı olduğu için, yeni bir anlayış ve konsepte kurulmalıdır. 

 

Gaziantep, Ocak 2013